Προσφερόμενες υπηρεσίες

Λογιστικές – Φορολογικές

Παρέχονται όλο το φάσμα λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων επιχειρήσεων με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.

Αναλυτικά:

 • Συστάσεις, ενάρξεις, μεταβολές, λύσεις και εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων.
 • Ενημέρωση λογιστικών βιβλίων και ημερολογίων.
 • Σύνταξη και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων & Ισολογισμών.
 • Σύνταξη & υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, Intrastat,listing.
 • Σύνταξη & υποβολή παρακρατούμενων φόρων.
 • Σύνταξη & υποβολή ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος & Ε9.
 • Σύνταξη & υποβολή δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας.
 • Φορολογική ενημέρωση.

Για ιδιώτες

 • Ετήσια δήλωση εισοδήματος.
 • Σύνταξη & υποβολή Ε9.
 • Φορολογική ενημέρωση.

Μισθοδοσία

 • Προσλήψεις, απολύσεις προσωπικού σε ΟΑΕΔ, Ασφαλιστικά ταμεία.
 • Υπολογισμός Μισθοδοσίας επιχειρήσεων.
 • Σύνταξη & υποβολή πινάκων προσωπικού και καταστάσεων σε Επιθεώρηση Εργασίας.
 • Σύνταξη & υποβολή ΑΠΔ.
 • Εργατική & Ασφαλιστική ενημέρωση.

Αναπτυξιακά προγράμματα

 • Ενημέρωση, σύνταξη, υποβολή και υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
 • Αιτήσεις προγραμμάτων επιδότησης –επιχορήγησης ανέργων μέσω ΟΑΕΔ.